Meniu

MARSIETIS.LT

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

2020 m. gruodžio mėn 1 d.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB ,,Rego Tech“ (įmonės kodas 302449356, PVM kodas LT100005005917, adresas Vilniaus g. 230, LT-76303 Šiauliai, kontaktinis telefono numeris +370 639 77277) internetinės parduotuvės marsietis.lt (toliau – pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

  2. Užsiregistravęs Vartotojas užpildęs parduotuvės vartotojo registracijos formą ir patvirtinęs, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, taip besąlygiškai sutikdamas su taisyklių nuostatomis, tampa internetinės parduotuvės marsietis.lt klientu (toliau - Klientas), kuris įgyja bei vykdo taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

  3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Naujos taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į elektroninę parduotuvę dienos. Pirkėjo užsakymai pateikti iki taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias taisykles.

  4. Parduotuvėje pirkti turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, bei jų įgalioti atstovai.

  5. Užsakymo administravimo mokestis – tai mokestis už galimybę apsipirkti elektroninėje parduotuvėje marsietis.lt. Visi pirkėjai, tapus vartotojais ir patalpinus užsakymą, gali pasinaudoti teisę gauti prekes neapmokant už jas iš anksto. Taip pat suteikiama galimybė greitai ir saugiai, neatvykus į fizine parduotuvė, apsipirkti iš namų ir rinktis iš didelio kiekio prekių asortimento taip pat gauti nuolaidų ar dovanų. Mokestis imamas visais atvejais, kai užsakymas atšaukiamas ar nuotoline pirkimo – pardavimo sutartis nutraukiama dėl Pirkėjo kaltės ar Pirkėjo noru.

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

  2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

  3. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui.

 1. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

  1. Nuotolinė pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti ir apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

  2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma marsietis.lt duomenų bazėje.

  3. Pirkėjas turi teisę nutraukti nuotolinę pirkimo – pardavimo sutartį per 14 dienų LR įstatymais numatyta tvarka.

 1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Pirkėjas turi teisę įsigyti parduodamą Prekę internetinėje parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka.

  2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo nuotolinę sutartį su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, taip, kaip tai numato Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697, Civilinio Kodekso 6.22810 str. ir 6.22811 str. nuostatos ir ši sutartis. Pirkėjas prekes grąžina savo lėšomis.

  3. Taisyklių 4.2. punkte numatytą teisę Pirkėjas gali pasinaudoti tik tais atvejais, kurių nėra numatyta Civilinio Kodekso 6.22810 str. 2 dalyje. Taip pat prekių negalima grąžinti, jeigu juos buvo išpakuotos po pristatymo, jeigu jų negalima parduoti ar naudoti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, prekės skirtos panaudoti remonto ar paslaugų atlikimo metu, jeigu tai vaizdo ar garso įrašai ar programinė įranga, jeigu prekė yra teikiama skaitmeninių būdu, jeigu buvo pirkta naudota prekė.

  4. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

  5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

  6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

  7. Pirkdamas ir naudodamasis pardavėjo teikiamomis paslaugomis parduotuvėje, vadovautis ir laikytis šiose taisyklėse nustatytų nuostatų.

  8. Pirkėjas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą.

  9. Pirkėjas atsako už savo veiksmus ar neveikimą, atliktus ar neatliktus būtinus veiksmus, užsakant ir perkant prekes internetinėje parduotuvėje.

  10. Per 3 (tris) dienas nuo užsakymo atšaukimo ar nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo apmokėti numatytą užsakymo administravimo mokestį, kai užsakymas yra atšaukiamas ar nuotoline pirkimo – pardavimo sutartis nutraukiama dėl Pirkėjo kaltės ar Pirkėjo noru.

 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui, stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

  2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

  3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas neatsiskaito už prekes per 3 (tris) dienas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą, taip pat Pardavėjui nepavykus susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

  4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra vykdyti, diegti arba keisti akcijas ir lojalumo programas, jų taisykles ir sąlygas pateikdamas atskiru aprašu.

  5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra sudaryti arba keisti prekių ir paslaugų kainodarą vadovaujantis LR įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

  6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

  7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per užsakyme nurodytą pristatymo laikotarpį.

  8. Pardavėjas, susidarius aplinkybėms, dėl kurių negali ar neteko galimybės Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti sumokėtus pinigus, jei Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

  9. Parduodant prekes, išduoti Pirkėjui garantinį dokumentą, kuriame turi būti tiksliai ir aiškiai nurodytas Prekės kokybės garantijos terminas, jeigu parduodamoms Prekėms toks terminas yra nustatytas.

  10. Parduodant prekes išduoti ir patvarioje laikmenoje įteikti įsigytų prekių sąskaitą-faktūrą, užsakymo patvirtinimą ir kita būtina informaciją kuria reglamentuoja LR įstatymai ir teisės aktai.

  11. Pardavėjas turi teise sustabdyti Pirkėjo Prekių grąžinimo procedūrą kol nebus padengtas užsakymo administravimo mokestis, kuris taikomas, kai užsakymas atšaukiamas arba nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis nutraukiama dėl Pirkėjo kaltės ar Pirkėjo noru.

  12. Pardavėjas turi teise imtis, dėl Pirkėjo neapmokėto užsakymo administravimo mokesčio, priverstinio išieškojimo LR teisės aktais numatyta tvarka.

 2. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  1. Visų prekių, parduodamų internetinėje parduotuvėje marsietis.lt, kainos nurodytos su PVM.

  2. Mokestis už pristatymą nurodomas prekių pristatymo taisyklėse bei rodomas suformavus prekių krepšelį ir patvirtinus užsakymą.

  3. Kai patvirtintas ir pradėtas vykdyti užsakymas atšaukiamas ar sudaryta nuotoline pirkimo – pardavimo sutartis nutraukiama Pirkėjo noru ar dėl Pirkėjo kaltės, visais atvejais taikomas iki 6 eurų (šeši eur. 00 ct.) su PVM užsakymo administravimo mokestis. Tokiais atvejais yra pateikiama atskira sąskaita – faktūra mokesčio apmokėjimui arba negrąžinama dalis mokėjimo.

 3. PREKIŲ UŽSAKYMAS

  1. Pirkėjas pasirinkęs prekę ar prekes, suformuoja prekių krepšelį ir pateikia Pardavėjui užsakymą. Pirkėjo pateikiamame užsakyme grafoje „papildoma informacija“ Pirkėjas gali įrašyti visą būtina papildomą informaciją, susijusią su prekių užsakymu ir pristatymu. Pirkėjo patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas (paspaudus "Užsakyti ir apmokėti").

  2. Pirkėjui patvirtinus suformuotą krepšelį, formuojamas užsakymas, patalpinami Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikė registracijos metu, bei išsirinktų prekių sąrašas.

  3. Kiekvieną kartą Pirkėjas prieš, tvirtindamas užsakymą, privalo perskaityti ir sutikti su internetinės parduotuvės marsietis.lt pirkimo – pardavimo taisyklėmis.

  4. Prieš patvirtindamas užsakymą, Pirkėjas privalo patikrinti, ar visi asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų, Pirkėjas privalo duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.

  5. Pirkėjas užsakymo metu turi pasirinkti norimą apmokėjimo ir pristatymo būdą.

  6. Prekės užsakymas priimamas ir pradedamas vykdyti po apmokėjimo arba pasirinkus atsiskaitymą grynais kurjeriui;

  7. Pirkėjas užsakymo metu savarankiškai nurodo Prekės individualias savybes (spalva, kiekį ir kitą), Prekes priimsiantį asmenį (kai Prekes priima ne pats Pirkėjas) ir pageidaujamą pristatymo laiką bei kitus duomenis, reikalingus prekės pristatymui.

  8. Pirkėjui pageidaujat, kad Prekės būtų pristatytos ne Pirkėjo registracijoje nurodytu adresu arba jas gautų trečiasis asmuo, užsakyme nurodomas pageidaujamas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys. Pirkėjui pageidaujat, kad Prekės būtų pristatytos trečiajam asmeniui, galimas tik išankstinis mokėjimas.

  9. Pardavėjas patvirtina tik teisingai, vadovaujantis taisyklėmis, užpildytus užsakymus.

  10. Kliento pateiktą užsakymą Pardavėjas patvirtina per 24 darbo valandas.

 4. PREKIŲ PRISTATYMAS

  1. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikoje Pirkėjo nurodytu adresu per 1 - 5 darbo dienas, prieš tai suderinus tikslų pristatymo laiką.

  2. Tais atvejais, kai Prekės nėra Pardavėjo vietos sandėlyje, prekės pristatymo laikas pailgėja tiek, kiek užtruks prekės gavimas iš gamintojo sandėlio. Apie tokius atvejus Pardavėjas atskirai informuoja, suderindamas pristatymo terminą, Pirkėją.

  3. Prekių pristatymas, prie kurių aprašymo pažymėta ,,spec. užsakymas“, „užsakoma prekė“, „užsakoma“ pristatymo terminas derinamas individualiai, kadangi šios prekės yra užsakomos iš gamintojo.

  4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  5. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių užsakyme nurodytu ar iš anksto suderintu su Pirkėju pristatymo terminų, negalėdamas to padaryti įsipareigoja apie tai informuoti Pirkėją.

  6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje - faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra tinkamai įteikta ir perduota tinkamos būklės be pažeidimu. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

 5. PREKIŲ GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

  1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos prie prekės esančiame prekės aprašyme.

  2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

  3. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės įteikimo Pirkėjui momento. Prekių garantiniai terminai numatomi Prekės garantiniuose dokumentuose arba, kai konkretus garantinis laikotarpis nesuteikiamas - LR įstatymuose numatytais terminais ir sąlygomis.

  4. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų prekei sugedus ir gedimui, atitinkant garantijos reikalavimus, Pirkėjas nukreipdamas į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

  5. Prekėms, kurioms suteikiama gamintojo garantija, garantijos sąlygas ir terminus rasite tokių prekių aprašymuose bei garantiniuose talonuose. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Jeigu turėsite kokių nors problemų dėl prekių kokybės, rekomenduojame Jums kreiptis tiesiai į įgaliotuosius prekių aptarnavimo centrus, kurių kontaktinę informaciją Jūs galite rasti prekės garantiniame talone.

  6. Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, taip pat patikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas. Garantinis talonas galioja tik tada, jei jame teisingai ir tiksliai nurodytas prekės modelis, gaminio serija, numeris, pardavimo data, pardavėjo antspaudas su jo įgalioto asmens parašu ir Jūsų parašas.

  7. Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentus ir prekės garantinį taloną. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.

  8. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais prekėms nustatomas tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui likus tokiam prekės tinkamumo naudoti terminui, kad Pirkėjas turėtų realią galimybę tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

  1. Norėdami grąžinti prekę būtinai prieš tai susisiekite su internetinės parduotuvės marsietis.lt vadybininkais telefonu +370 639 77277 arba el. paštu info@marsietis.lt. Jums bus paaiškinta procedūra ir pateikti būtini užpildymui dokumentai. Tik esant tinkamai užpildytiems dokumentams Jūs galite pasinaudoti teise grąžinti prekę.

  2. Daiktų grąžinimo procedūra vyksta taip, kaip tai numato Mažmeninės prekybos taisykles, patvirtintos 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697, Civilinio Kodekso 6.22810 str. ir 6.22811 str. nuostatos, kiti teisės aktai bei ši sutartis.

  3. Grąžinama Prekė privalo likti neišpakuota, būti nenaudota ir pristatant tinkamai supakuota. Už Prekės supakavimą ir pristatymą atsako Pirkėjas. Jeigu Prekė nėra pilnai sukomplektuota ir / ar tinkamai supakuota, praradusi prekinę išvaizdą, nepateikti įsigijimo dokumentai, atliktas specialus užsakymas ar esant atvejams numatytiems Civilinio Kodekso 6.22810 str. 2 dalyje, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovai turi teisę nepriimti Prekės grąžinimui ir grąžinti tokia preke Pirkėjui.

  4. Prekė turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatyti. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos.

  5. Prekės grąžinamos Pirkėjo transportu (jeigu raštiškai nesutarta kitaip).

  6. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai analogiškos prekės nėra, grąžinama už prekę sumokėta pinigų suma.

  7. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildyti prekės grąžinimo dokumentą, kurį Jums pateiks marsietis.lt atsakingas darbuotojas patvarioje laikmenoje.

  8. Kokybiškų prekių grąžinimas galimas tik taip, kaip tai numato Mažmeninės prekybos taisykles, patvirtintos 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697, Civilinio Kodekso 6.22810 str. ir 6.22811 str. nuostatos ir ši sutartis. Pirkėjas prekes grąžina savo lėšomis.

  9. Pirkėjas gali grąžinti kokybiškas Prekes tik tais atvejais, kurių nėra numatyta Civilinio Kodekso 6.22810 str. 2 dalyje. Taip pat prekių negalima grąžinti, jeigu juos buvo išpakuotos po pristatymo, jeigu prarado prekinę išvaizdą, jeigu jų negalima parduoti ar naudoti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, prekės buvo panaudotos remonto ar paslaugų atlikimo metu, jeigu tai vaizdo ar garso įrašai ar programinė įranga, jeigu prekė yra teikiama skaitmeninių būdų, jeigu buvo pirkta naudota prekė.

  10. Kai pirkėjo netenkina prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

   1. parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai,

   2. fotografijos ir kinematografijos prekės,

   3. spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai,

   4. audiniai,

   5. kiliminės grindų dangos, išskyrus kilimus ir kilimėlius,

   6. megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai,

   7. kūdikių drabužėliai,

   8. pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai,

   9. siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai,

   10. kūdikių drabužėliai,

   11. liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai,

   12. perlai, brangakmeniai, taurieji metalai bei jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją,

   13. mašinos ir mechaniniai įrenginiai,

   14. elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai,

   15. antžeminio transporto priemonės,

   16. laivai, valtys ir plaukiojantys įrenginiai,

   17. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai,

   18. laikrodžiai,

   19. ginklai ir šaudmenys,

   20. baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai,

   21. žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis.

  11. Pardavėjas turi teise sustabdyti Prekių grąžinimo procedūrą tol, kol nebus padengtas ar išieškotas užsakymo administravimo mokestis, kai užsakymas atšauktas ar nuotoline pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta dėl Pirkėjo kaltės ar Pirkėjo noru.

 7. GARANTIJOS IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS

  1. Norint išvengti nesusipratimų, prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, taip pat patikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas.

  2. Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekėms ar jų dalims.

  3. Parkavimo sistemoms, galinio vaizdo kameroms ir kitoms prekėms, kurias būtina sumontuoti prieš naudojant, garantija taikoma tik tuo atveju, kai juos sumontuoja specializuotas servisas ir yra pateiktas atitinkamai tai įrodantys dokumentas.

  4. Garantija yra taikoma tik tuo atveju, kai prekės yra naudojamos pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas ir gamintojo numatytą naudojimo paskirtį.

  5. Kokybiškų prekių grąžinti negalima jeigu:

   1. Sugadinta, sunaikinta prekių pakuotė.

   2. Prekė iškomplektuota.

   3. Prarasti prekės dokumentai, įsigijimo dokumentas ar garantijos dokumentai.

   4. Pasibaigęs prekių grąžinimo terminas numatytas LR įstatymuose ir teisės aktuose.

   5. Prekė prarado prekinę išvaizdą.

   6. Prekė buvo naudojama.

  6. Pardavėjas turi teise sustabdyti Prekių grąžinimo procedūrą tol, kol nebus padengtas ar išieškotas užsakymo administravimo mokestis, kai užsakymas atšauktas ar nuotoline pirkimo – pardavimo sutartis nutraukta dėl Pirkėjo kaltės ar Pirkėjo noru.

 8. ATSAKOMYBĖ

  1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų klaidingų duomenų ar netikslumų.

  2. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

  3. Pardavėjas neatsako už trečių asmenų tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

  4. Už sudarytos nuotolines pirkimo - pardavimo sutarties pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

  6. Pirkėjas atsako už savo pareigų tinkamą ar netinkamą vykdymą , kaip ir už neveikimą, LR teisės aktų nustatyta tvarka.

 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.

  4. Vartojimo ginčių neteisminių sprendimų subjektas yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba ir kiti subjektai kurie nurodomi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo.

  5. Vartotojai ir Klientai, esant poreikiui, gali pasinaudoti elektronine ginčių sprendimo platformą http://ec.europa.eu/odr/. Pildant reikia nurodyti info@marsietis.lt el. pašto adresą.

Priedas Nr.: 1
PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

(Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

UAB „Rego Tech“, įregistruotai ir veikiančiai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302449356 , veikianti adresu Vilniaus g. 230, LT-76303, Šiauliai

Aš pranešu, kad atsisakau pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos 20____m. ______________________ mėn. ____d.

Sutarties (arba sąskaitos ) Nr. ______________________________________________________________________

Dėl šių prekių __________________________________________________________________________________

Gautų 20____m. ______________________ mėn. ____d., 20____m. ______________________ mėn. ____d.

Pirkėjo vardas, pavardė: __________________________________________________________________________

Pirkėjo adresas: _________________________________________________________________________________

Pirkėjo parašas (tik jei ši forma pateikiama popierine forma) ______________________________________________

Dokumento pildymo data: 20____m. ______________________ mėn. ____d.

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite pranešti UAB „Rego Tech“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302449356, veikianti adresu Vilniaus g. 230, LT-76303, Šiauliai, internetinis adresas www.marsietis.lt, info@marsietis.lt apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Jūs taip pat galite užpildyti ir elektroniniu būdu pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą nedviprasmišką pareiškimą mums el. paštu info@marsietis.lt. Jei pasinaudojote šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo pasekmės

Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Tais atvejais, kai Jūs grąžinate tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Jums grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Jūs būtumėte turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, perduoti prekes Mūsų atsiųstam kurjeriui arba perduoti jas UAB „Rego Tech“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302449356, veikianti adresu Vilniaus g. 230, LT-76303, Šiauliai. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes perdavėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. Jei ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atveju prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu ir buvo pristatytos į Pirkėjo namus sutarties sudarymo metu Mes pasiimsime prekes savo sąskaita. Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.