Meniu

MARSIETIS.LT

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

2023 m. rugpjūčio mėn 18 d.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato interneto tinklapio marsietis.lt (marsietis.eu) lankytojo (toliau - Lankytojas) ir UAB ,,Rego Tech“, įmonės kodas 302449356, PVM kodas LT100005005917, adresas Vilniaus g. 230, LT-76303 Šiauliai, kontaktinis telefono numeris +370 639 77277, valdančios internetine parduotuve marsietis.lt (marsietis.eu) (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, atskirų papildomų paslaugų atlikimo, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu ar paslaugų suteikimų susijusios nuostatos.

  2. Užsiregistravęs Lankytojas užpildęs parduotuvės registracijos formą, patvirtinęs savo el. pašto adresą, patalpinus užsakymą ir patvirtinęs, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, taip besąlygiškai sutikdamas su taisyklių nuostatomis, tampa internetinės parduotuvės marsietis.lt (marsietis.eu) klientu (toliau - Klientas), kuris įgyja bei vykdo taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

  3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Naujos taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į elektroninę parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias taisykles ir LR Teisęs aktus.

  4. Parduotuvėje pirkti turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, juridiniai asmenys.

  5. Kliento aptarnavimo paslauga – tai vienkartine paslauga taikoma, kai Lankytojas jau laikomas Klientu ir kai reikia atlikti veiksmus, kuriuos Klientas nesugebėjo atlikti savarankiškai ir tai reikalauja nenumatytų darbo laiko sąnaudų. Šį paslauga neapima jokių Kliento galiojančių užsakymų administravimo, užsakytų prekių tvarkymo ar jų grąžinimo į sandėlį išlaidų.

  6. Visi Lankytojai, tapus Klientais ir patalpinus užsakymą, gali pasinaudoti teisę gauti prekes neapmokant už jas iš anksto. Taip pat suteikiama galimybė greitai ir saugiai, neatvykus į fizine parduotuvė, apsipirkti iš namų ir rinktis iš didelio kiekio prekių asortimento. 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

  2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.

  3. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui.

  4. Klientas turi teisę kreiptis dėl asmens duomenų pašalinimo. Dėl duomenų pašalinimo Klientas turi kreiptis oficialiais kontaktais, kurie yra patalpinti Pardavėjo puslapyje kontaktų skiltyje. Duomenų pašalinimas bus atliktas per LR įstatymų numatytą terminą. 1. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

  1. Nuotolinė pirkimo - pardavimo sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti ir apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

  2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Kliento ir Pardavėjo, yra saugoma marsietis.lt duomenų bazėje ne mažiau negu numato LR teisės aktai. 1. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Klientas turi teisę įsigyti parduodamą Prekę Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka.

  2. Klientas turi teisę nutraukti su Pardavėju sudarytą prekių pirkimo - pardavimo nuotolinę sutartį apie tai raštu ar pastoviąją laikmeną pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos, taip, kaip tai numatyta galiojančiose Mažmeninės prekybos taisyklėse, Civilinio Kodekso 6.22810 str. ir 6.22811 str. nuostatuose ir šiose Taisyklėse.

  3. Taisyklių 4.2. punkte numatytą teisę netaikoma atvejais, numatytais Civilinio Kodekso 6.22810 str. 2 dalyje.

  4. Taisyklių 4.2. punkte numatytą teisę netaikoma, jeigu Klientas neįrodo, jog prekės buvo išpakuotos tik tam, kad būtų galima veiksmingai pasinaudoti teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties. Klientui tenka pareiga įrodyti, kad prekes per sutarties atsisakymo laikotarpį nebuvo naudotos. Klientui tenka pareiga išlaikyti pirmine prekės ir jos pakuotės būkle. Grąžinant Klientas privalo supakuoti preke taip, kad transportuojant jos būklė nepakistų.

  5. Taisyklių 4.2. punkte numatytą teisę netaikoma, jeigu po išpakavimo prekių negalima naudoti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jeigu buvo išpakuoti vaizdo ar garso įrašai ar programinė įranga, jeigu prekė buvo teikiama skaitmeninių būdu, jeigu buvo pirkta naudota prekė.

  6. Klientas norėdamas atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties privalo tinkamai pranešti apie tai Pardavėjui. Atsisakymas priimti preke be pranešimo atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties nėra pagrindas nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį.

  7. Atsisakius priimti ar pamiršus atsiimti prekes, Klientui tenka pareiga apmokėti papildomas pristatymo išlaidas.

  8. Klientas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Klientas praranda prisijungimo duomenis arba sužino jog prisijungimo duomenys buvo pavogti, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją ir / arba policijos atstovus.

  9. Jeigu pasikeičia Kliento registracijos formoje pateikti duomenys, Klientas privalo nedelsdamas juos atnaujinti prieš tvirtinant naują užsakymą.

  10. Klientas pirkdamas ir naudodamasis Pardavėjo el. sistemą ar teikiamomis paslaugomis, privalo vadovautis ir laikytis šiose taisyklėse nustatytų nuostatų.

  11. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą.

  12. Klientas atsako už savo veiksmus ar neveikimą, atliktus ar neatliktus būtinus veiksmus įgyvendinant savo teises, užsakant prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.

  13. Klientas privalo jokiais būdais ar veiksmais nekenkti Pardavėjo interneto sistemų darbui, stabilumui, saugumui. Klientas privalo pirmiausiai spręsti atsiradusius nesutarimus derybų kelių. Klientas privalo susilaikyti nuo viešų pasisakymų kol nesutarimai bus išspręsti derybų kelių ar LR teisės aktuose numatytą tvarka.

  14. Klientas privalo atsiskaityti už patalpintus užsakymus laiku nepažeidžiant galiojančių susitarimų ar nustatytų apmokėjimo atidėjimo terminų ar atsiskaitant atsiimant taisyklių.

  15. Kai užsakymas buvo nutrauktas (pranešta apie apmokėjimo klaidą ar dėl įsiskolinimo) Klientas turi teisę atlikus apmokėjimą gauti užsakytas prekes pranešus apie apmokėjimo faktą. 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Jei Klientas nesilaiko Taisyklių 4.13 ir 4.14 punkto nuostatų ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti galimybę atlikti pirkimo užsakymus kol nesutarimai bus pašalinti.

  2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

  3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento užsakymą, jeigu per numatytą terminą arba per 1 (viena) dieną kai terminas nėra nustatytas, negauna automatinio pranešimo apie užsakymo apmokėjimą.

  4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra vykdyti, diegti arba keisti akcijas ir lojalumo programas, jų taisykles ir sąlygas pateikdamas atskiru aprašu.

  5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra sudaryti arba keisti prekių ir paslaugų kainodarą vadovaujantis LR įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

  6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Lankytojams ir Klientams tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

  7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Klientų užsakytas prekes per užsakyme nurodytą pristatymo laikotarpį.

  8. Pardavėjas, susidarius aplinkybėms, dėl kurių negali ar neteko galimybės Klientui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Klientui pasiūlyti analogišką prekę, o Klientui atsisakius priimti prekės analogą, nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir per 14 dienų grąžinti sumokėtus pinigus, jei Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

  9. Parduodant prekes, išduoti Klientui garantinį dokumentą, kuriame turi būti tiksliai ir aiškiai nurodytas Klientui kokybės garantijos terminas, jeigu parduodamoms Prekėms toks terminas yra nustatytas. Kai tokio dokumento nėra ar terminas neaiškus, galioja LR teisės aktuose numatytas garantinis terminas.

  10. Parduodant prekes išduoti ir patvarioje laikmenoje įteikti įsigytų prekių sąskaitą-faktūrą, užsakymo patvirtinimą ir kita būtina informaciją kuria reglamentuoja LR įstatymai ir teisės aktai.

  11. Pardavėjas turi teise sustabdyti Kliento Prekių grąžinimo procedūrą kilus įtarimams dėl prekių būklės tol, kol nebus atliktas patikrinimas ir priimtas sprendimas dėl prekės grąžinimo visą tai atlikus per protingą terminą.

  12. Esant Kliento įsiskolinimui Pardavėjas turi teise imtis priverstinio išieškojimo LR teisės aktais numatyta tvarka.

 2. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  1. Visų prekių, parduodamų internetinėje parduotuvėje marsietis.lt, kainos nurodytos su PVM išskyrus atvejus kai tai nurodyta šalia kainos.

  2. Mokestis už pristatymą nurodomas prieš patvirtinant užsakymą ir priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo.

 3. PREKIŲ UŽSAKYMAS

  1. Klientas pasirinkęs prekę ar prekes, suformuoja prekių krepšelį ir pateikia Pardavėjui užsakymą. Klientas pateikiamame užsakyme grafoje „papildoma informacija“ gali įrašyti visą būtina papildomą informaciją, susijusią su prekių užsakymu ir pristatymu. Kliento patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas (paspaudus "Užsakyti ir apmokėti").

  2. Klientui patvirtinus suformuotą krepšelį, formuojamas užsakymas, patalpinami Kliento asmens duomenys, kuriuos Klientas pateikė registracijos metu, bei išsirinktų prekių sąrašas.

  3. Kiekvieną kartą Klientas, prieš tvirtindamas užsakymą, privalo perskaityti ir sutikti su internetinės parduotuvės marsietis.lt pirkimo – pardavimo taisyklėmis.

  4. Prieš patvirtindamas užsakymą, Klientas privalo patikrinti, ar visi asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų, Klientas privalo duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.

  5. Klientas užsakymo metu turi pasirinkti norimą apmokėjimo ir pristatymo būdą.

  6. Prekės užsakymas priimamas ir pradedamas vykdyti po apmokėjimo arba pasirinkus atsiskaitymą grynais kurjeriui arba taip kaip buvo sutarta su klientu.

  7. Klientas užsakymo metu savarankiškai nurodo Prekės individualias savybes (spalva, kiekį ir kitą), Prekes priimsiantį asmenį (kai Prekes priima ne pats Klientas) ir pageidaujamą pristatymo laiką bei kitus duomenis, reikalingus prekės pristatymui.

  8. Klientui pageidaujat, kad Prekės būtų pristatytos ne Kliento registracijoje nurodytu adresu arba jas gautų trečiasis asmuo, užsakyme nurodomas pageidaujamas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys. Klientui pageidaujat, kad Prekės būtų pristatytos trečiajam asmeniui, galimas tik išankstinis mokėjimas.

  9. Pardavėjas patvirtina tik teisingai, vadovaujantis taisyklėmis, užpildytus užsakymus.

  10. Kliento pateiktą užsakymą Pardavėjas patvirtina per 24 darbo valandas.

 4. PREKIŲ PRISTATYMAS

  1. Iš Pardavėjo vietinio sandėlio Prekės pristatomos Lietuvos Respublikoje Klientu nurodytu adresu per 1 - 5 darbo dienas. Atvykus kurjeris suderins tikslų pristatymo laiką.

  2. Tais atvejais, kai Prekių nėra Pardavėjo vietos sandėlyje, prekės pristatymo laikas pailgėja tiek, kiek užtruks prekių gavimas į vietinį sandėlį. Apie tokius atvejus Pardavėjas Klientą informuoja atskirai. Prekės aprašyme numatomas pristatymo terminas yra rodomas po nuotrauką specialiai skirtoje matomoje vietoje.

  3. Prekių pristatymas, prie kurių aprašymo pažymėta ,,spec. užsakymas“, „užsakoma prekė“, „užsakoma“ pristatymo terminas derinamas individualiai, kadangi šios prekės yra gaminamos arba pristatymo terminas ilgesnis negu 30 dienų.

  4. Klientas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir, remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  5. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių užsakyme nurodytu ar iš anksto suderintu su Klientu pristatymo terminų, negalėdamas to padaryti įsipareigoja apie tai informuoti Klientą.

  6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

  7. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Klientui pasirašius sąskaitoje - faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra tinkamai įteikta ir perduota tinkamos būklės be pažeidimu. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, Klientas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

 5. PREKIŲ GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

  1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos prie prekės esančiame prekės aprašyme.

  2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės nuotraukos savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių nuotraukų dėl Kliento naudojamos įrangos ypatumų.

  3. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės įteikimo Klientui momento. Prekių garantiniai terminai numatomi Prekės garantiniuose dokumentuose arba, kai konkretus garantinis laikotarpis nesuteikiamas - LR įstatymuose numatytais terminais ir sąlygomis.

  4. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų prekei sugedus ir gedimui, atitinkant garantijos reikalavimus, Klientas nukreipdamas į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

  5. Naujoms prekėms, kai prekė perkama dėl nesurištu su profesiją ar darbu asmeniniams tikslams, yra taikoma garantija pagal įstatymą, kuri yra 24 mėn. Kitais atvejais suteikiama gamintojo garantija, garantijos sąlygas ir terminus rasite tokių prekių aprašymuose bei garantiniuose talonuose. Prekės garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Per garantinį laikotarpį rekomenduojame Jums kreiptis tiesiai į įgaliotuosius prekių aptarnavimo centrus pateikus pirkimo dokumentus, kurių kontaktinę informaciją Jūs galite rasti prekės garantiniame talone, arba pardavėjo puslapyje. Visada galima kreiptis į Pardavėją.

  6. Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, taip pat patikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas. Garantinis talonas galioja tik tada, jei jame teisingai ir tiksliai nurodytas prekės modelis, gaminio serija, numeris, pardavimo data, pardavėjo antspaudas su jo įgalioto asmens parašu ir Jūsų parašas.

  7. Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentus ir prekės garantinį taloną. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.

  8. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais prekėms nustatomas tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Klientui likus tokiam prekės tinkamumo naudoti terminui, kad Klientas turėtų realią galimybę tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

  1. Norėdami grąžinti prekę būtina pranešti apie tai Pardavėjui telefonu +370 639 77277 arba el. paštu info@marsietis.lt arba raštu adresu UAB „Rego Tech“, Vilniaus g. 230, Šiauliai. Jums bus paaiškinta procedūra ir pateikti būtini užpildymui dokumentai. Tik tinkamai pranešus Pardavėjui Jūs galite pasinaudoti teise grąžinti prekę.

  2. Daiktų grąžinimo procedūra vyksta taip, kaip tai numato Mažmeninės prekybos taisykles, Civilinio Kodekso 6.22810 str. ir 6.22811 str. nuostatos, kiti teisės aktai bei šių Taisyklių nuostatos.

  3. Grąžinama Prekė privalo būti nenaudota ir pristatant tinkamai supakuota. Už Prekės supakavimą ir pristatymą atsako Klientas. Jeigu Prekė nėra pilnai sukomplektuota ir / ar tinkamai supakuota, praradusi prekinę išvaizdą, nepateikti įsigijimo dokumentai, atliktas specialus užsakymas ar esant atvejams numatytiems Civilinio Kodekso 6.22810 str. 2 dalyje, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovai turi teisę nepriimti Prekės grąžinimui ir grąžinti tokia preke Klientui.

  4. Prekė turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos.

  5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai analogiškos prekės nėra, grąžinama už prekę sumokėta pinigų suma LR teisės aktų numatyta tvarka.

  6. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildyti prekės grąžinimo dokumentą, kurį Jums pateiks marsietis.lt atsakingas darbuotojas patvarioje laikmenoje.

  7. Kokybiškų prekių grąžinimas galimas tik taip, kaip tai numato Mažmeninės prekybos taisykles, Civilinio Kodekso 6.22810 str. ir 6.22811 str. nuostatos ir šių Taisyklių nuostatos.

 7. GARANTIJOS IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS

  1. Norint išvengti nesusipratimų, prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, taip pat patikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas.

  2. Natūralus susidėvėjimas nelaikomas garantiniais atvejais.

  3. Parkavimo sistemoms, galinio vaizdo kameroms ir kitoms prekėms, kurias būtina sumontuoti prieš naudojant, garantija taikoma tik tuo atveju, kai juos sumontuoja specializuotas servisas ir yra pateiktas kvalifikaciją įrodantys dokumentas.

  4. Garantija yra taikoma tik tuo atveju, kai prekės yra naudojamos pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas ir gamintojo numatytą naudojimo paskirtį.

  5. Kokybiškų prekių grąžinti negalimas jeigu:

   1. Prekių pakuotė sugadinta, sunaikinta ar prarado prekinę išvaizdą.

   2. Prekė iškomplektuota.

   3. Prarasti prekės dokumentai, įsigijimo dokumentas ar garantijos dokumentai.

   4. Pasibaigęs prekių grąžinimo terminas numatytas LR įstatymuose ir teisės aktuose.

   5. Prekė buvo naudojama.

 8. ATSAKOMYBĖ

  1. Klientas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Klientas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų klaidingų duomenų ar netikslumų.

  2. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Klientas susitaria su Pardavėju, kad Klientas veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Klientas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Kliento atpažinimo kodu, laikomi atliktais Kliento ir Klientas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

  3. Pardavėjas neatsako už trečių asmenų tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Klientas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

  4. Už sudarytos nuotolines pirkimo - pardavimo sutarties pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

  6. Klientas atsako už savo pareigų tinkamą ar netinkamą vykdymą, veikimą ar neveikimą, LR teisės aktų nustatyta tvarka.

 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.

  4. Vartojimo ginčių neteisminių sprendimų subjektas yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba ir kiti subjektai kurie nurodomi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo.

  5. Vartotojai ir Klientai, esant poreikiui, gali pasinaudoti elektronine ginčių sprendimo platformą http://ec.europa.eu/odr/. Pildant reikia nurodyti info@marsietis.lt el. pašto adresą.Priedas Nr.: 1
PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

(Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

UAB „Rego Tech“, įregistruotai ir veikiančiai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302449356 , veikianti adresu Vilniaus g. 230, LT-76303, Šiauliai

Aš pranešu, kad atsisakau pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos 20____m. ______________________ mėn. ____d.

Sutarties (arba sąskaitos ) Nr. ______________________________________________________________________

Dėl šių prekių __________________________________________________________________________________

Gautų 20____m. ______________________ mėn. ____d., 20____m. ______________________ mėn. ____d.

Pirkėjo vardas, pavardė: __________________________________________________________________________

Pirkėjo adresas: _________________________________________________________________________________

Pirkėjo parašas (tik jei ši forma pateikiama popierine forma) ______________________________________________

Dokumento pildymo data: 20____m. ______________________ mėn. ____d.

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite pranešti UAB „Rego Tech“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302449356, veikianti adresu Vilniaus g. 230, LT-76303, Šiauliai, internetinis adresas www.marsietis.lt, info@marsietis.lt apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Jūs taip pat galite užpildyti ir elektroniniu būdu pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą nedviprasmišką pareiškimą mums el. paštu info@marsietis.lt. Jei pasinaudojote šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo pasekmės

Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Tais atvejais, kai Jūs grąžinate tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Jums grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Jūs būtumėte turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, perduoti prekes Mūsų atsiųstam kurjeriui arba perduoti jas UAB „Rego Tech“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 302449356, veikianti adresu Vilniaus g. 230, LT-76303, Šiauliai. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes perdavėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. Jei ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atveju prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu ir buvo pristatytos į Pirkėjo namus sutarties sudarymo metu Mes pasiimsime prekes savo sąskaita. Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.